اگر از هر بخش از خدمات موسسه مانا ناراضی هستید، حتما با ما در میان بگذارید. توضیح بدهید و راهکار هم ارائه کنید. چرا که نه؟ ما بخش خصوصی هستیم و باید برای افزایش تعداد مشتریان به دنبال جلب رضایت شما باشیم.